Ostu-müügileping

1. Üldsätted

Antud ostu-müügileping (tingimused) on õiguslikult siduv dokument, mis määrab kindlaks müüja ja ostja vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse kaupade ostmisel e-poest.

 

2. Ostu-müügilepingu kehtivus

Ostu-müügileping loetakse kehtivaks hetkest, mil ostja sooritab tellimuse ja tasub selle eest osalise või täieliku ettemaksu.

 

3. Kliendi andmete kaitse

Kõiki e-poes kasutajaks registreerimisel sisestatud isikuandmeid ja teisi andmeid kasutatakse ainult:

  •  klientide tehtavate tellimuste või nendele osutatavate teenuste töötlemiseks;
  •  toodete tarnimiseks või sellega seonduvate probleemide lahendamiseks;
  •  muude lepinguliste kohustuste täitmiseks;
  •  kliendi eelneval nõusolekul temale uudiskirjade saatmiseks;

 

4. Ostja õigused

Ostjal on õigus osta e-poest kaupu vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

Ostjal on õigus e-poega sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest e-poodi hiljemalt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul alates tellimuse tarnimise hetkest.

Tooteid saavad tagastada ainult füüsilised isikud, juriidilistele isikutele tagastamisõigust ei kohaldata.

Toote tagastamise õigust saab ostja kasutada ainult juhul, kui toodet ei ole kasutatud või rikutud, selle välimust ei ole muudetud ning see on rikkumata originaalpakendis. Seda välja arvatud juhul, kui tegemist on praak tootega.

Juriidilistele isikutele (nt ettevõtetele, asutustele) 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

Ostja kannab kõik toote tagastamisega seonduvad kulud.

Tagastatava kaubaga peavad kaasas olema selle ostmist tõendavad dokumendid (arve).

Tagastatav toode peab olema korralikult pakendatud. Eelistatavalt samamoodi, nagu see saadeti.

Toote tagastamisel peab klient täitma temale saadetud tagastusvormi, kus on muuhulgas vaja märkida pangakonto number, millele tellimuse maksumus (v.a tarne maksumus) tagasi kantakse.

Kvaliteetsete ja korralike toodete tagastamise eest vastutab klient. Kui toode on kvaliteetne ning sellel pole puudusi, siis kannab tagastamisega seonduvad kulud klient. Rohkem infot leiab 8. punkti alt.

Kui Ostjale saadetud toode on ebakvaliteetne, see on tugevalt määrdunud või ostjal on põhjendatud kahtlus, et tegemist on praak tootega, peab ta kirjalikult Müüja poole pöörduma. Kui kahtlus osutub tõeseks, kannab tagastamisega seonduvad kulud Müüja.

 

5. Ostja kohustused

Ostja on kohustatud tellitud kauba eest tasuma ning järgima käesolevas ostu-müügilepingus sätestatud tingimusi.

Ostja kohustub tagama oma konto andmete konfidentsiaalsuse ning mitte avaldama neid kolmandatele osapooltele. Ostja vastutab ka mistahes kolmandate isikute tegevuse eest, kui nad tegutsevad ostjalt saadud volituse alusel.

Kui ostja isikuandmed on muutunud, siis on Ostja kohustatud neid muutma. Sama kehtib tarneaadressi ja andmete kohta.

6. Müüja õigused

Kui ostja püüab õõnestada e-poe stabiilsust, julgeolekut või rikub oma kohustusi, on müüjal õigus tema juurdepääsu e-poele viivitamatult ja etteteatamata piirata või peatada.

Müüja jätab endale õiguse igal ajal ja ilma Ostjale etteteatamata sulgeda e-poe või takistada sellele ligipääsu.

Müüja on õigus ilma ostjat etteteatamata tühistada tema tellimus. Seda juhul kui ostja ei ole arvet tasunud kolme (3) tööpäeva jooksul.

Kui müüjal on tellimuse osas kahtlusi või probleeme, pöördub müüja ostja poole hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tellimuse saamist.

Tellimuse tarneaja alguseks loetakse hetke, mil tellimuse eest tasutud summa on laekunud müüja pangakontole.

Müüja on õigus ostjale etteteatamata tema tellimus tühistada, kui müüja ei suuda ostjaga kahe (2) tööpäeva jooksul kontakti saada.

Müüjal on õigus pikendada toote kohaletoimetamise aega juhul, kui see on seotud müüjast mittesõltuvate asjaoludega (nt. toodet ei ole laos, kauba kohaletoimetamise hilinemine transpordifirma süül jne.). Kui selline hilinemine peaks juhtuma, võtab müüja ostjaga kontakti kas e-posti või telefoni teel.

Müüja ei vastuta tarne hilinemisest tekkinud otseste või kaudsete kahjude eest.

Kui toote hind on süsteemi või inimliku vea tõttu vale, on müüjal õigus broneering/tellimus tühistada. Sellisel juhul teavitatakse sellest ka ostjat.

 

7. Müüja kohustused

Müüja kohustub andma ostjale juurdepääsu e-poe poolt pakutavatele teenustele vastavalt Ostu-müügilepingus (Tingimustes) sätestatud korrale.

Müüja kohustub tarnima tellitud kauba ostja poolt valitud aadressile.

Kui müüja ei suuda tellitud kaupu temast mittesõltuvatel põhjustel ostjale tarnida, on ta kohustatud pakkuma ostjale asenduseks samaväärset alternatiivi või võimalikult sarnast kaupa. Kui ostja pakutud alternatiivtootest keeldub, kohustub müüja kauba ees tasutud summa ostjale neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul tagastama.

 

8. Toodete tagastamine

Tooteid saavad tagastada üksnes füüsilised isikud. Juriidilised isikud ja ettevõtted tooteid tagastada ei saa.

Kvaliteetsete toodete tagastamisega seonduv kulu jääb kliendi kanda. See tähendab, et kui toote välimus või tegumood kliendile ei sobi, saab ta selle tagastada, aga peab seejuures tagastamisega seonduvad kulud kandma.

Tooteid saab tagastada kas ise või läbi Ekoluumeni poolt tellitud kulleri. Meie poolt tellitud kulleri tasu on 8 eurot, mis arvestatakse reeglina tagasikantavast summast maha. Seda üksnes juhul, kui klient sellise tagastusviisi valib.

Klient saab ka ise tooted meie lattu saata. Lao aadress on: Pramonės pr. 8E, Kaunas, Leedu, tel. 8 652 39559.

 

9. Muud tingimused

Käesoleva ostu-müügilepingu täitmisel juhinduvad pooled Leedu Vabariigi seadustest.

Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi läbirääkimiste teel lahendada ei õnnestu, siis lahendatakse vaidlus vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

Product added to compare.